Obchodní podmínky

A) Obchodní podmínky pro účast na vzdělávacích akcích

B) Obchodní podmínky pro zakoupení znalostních testů

 

Ad A) Obchodní podmínky pro účast na vzdělávacích akcích (semináře, školení apod.)

Obsah:

 1. Přihláška k účasti na vzdělávacích akcích
 2. Potvrzení o přijetí přihlášky
 3. Úhrada účastnického poplatku, vystavení a předání faktury
 4. Podmínky stornování přihlášky
 5. Potvrzení o účasti na vzdělávacích akcích
 6. Využívání údajů o objednateli
 7. Další ujednání
 8. Kontaktní údaje

1.1 Přihláška k účasti na vzdělávacích akcích
Odesláním přihlášky na vzdělávací akci (semináře, školení apod.) objednatel akceptuje příslušnou obchodní nabídku dodavatele (dále také pořadatel vzdělávací akce nebo jen pořadatel), přičemž souhlasí s těmito obchodními podmínkami a s výší účastnického poplatku (cenou) za účast na vzdělávací akci. Přihláška je platná a účinná okamžikem, kdy byla doručena pořadateli vzdělávací akce na adresu uvedenou v kontaktních údajích nebo okamžikem, kdy byla pořadateli předána osobně. Přihláška může být odeslána prostřednictvím internetu nebo České pošty, a.s. nebo může být předána osobně.

1.2 Potvrzení o přijetí přihlášky
Přijetí každé přihlášky a její akceptaci potvrdí pořadatel vzdělávací akce e-mailovou zprávou zaslanou na adresu objednatele.

1.3 Úhrada účastnického poplatku, vystavení a předání faktury
Objednatel po odeslání nebo předání přihlášky uhradí poplatek (cenu) za účast na vzdělávací akci převodem na bankovní účet pořadatele. Pokud tak neučiní do 5 dnů od zaslání nebo předání přihlášky, může pořadatel vzdělávací akce platnost uzavřeného právního vztahu s objednatelem jednostranně zrušit, a to s okamžitou účinností. Tuto skutečnost musí pořadatel oznámit bezodkladně e-mailovou zprávou objednateli.

Faktura vztahující se k zaplacenému poplatku (ceně) je pořadatelem vystavena v den pořádání vzdělávací akce a na vzdělávací akci je osobně předána objednateli, a to prostřednictvím osoby, která se na základě přihlášky vzdělávací akce účastní.

1.4 Podmínky stornování přihlášky
Stornuje-li objednatel přihlášku do 7 pracovních dnů před konáním vzdělávací akce, pořadatel toto stornování plně akceptuje a je-li zaplacen účastnický poplatek, tento poplatek objednateli celý vrátí. Stornuje-li objednatel přihlášku do 3 pracovních dnů před konáním vzdělávací akce, pořadatel toto stornování zčásti akceptuje a je-li zaplacen účastnický poplatek, tento v poloviční výši vrátí. Nevrácená polovina účastnického poplatku (ceny) v takovém případě oprávněně náleží pořadateli vzdělávací akce. Stornuje-li objednatel přihlášku později, než jsou 3 pracovní dny před pořádáním akce, pořadatel vzdělávací akce takové stornování neakceptuje a je-li zaplacen účastnický poplatek, tento poplatek (cenu) objednateli nevrátí. V takovém případě zaplacený poplatek (cena) náleží oprávněně celý pořadateli. Dále platí, že zašle-li objednatel přihlášku, přičemž osoby uvedené na přihlášce, ani jejich náhradníci, se na místo vzdělávací akce nedostaví, je objednatel povinen uhradit pořadateli účastnický poplatek (cenu) bez ohledu na neúčast těchto osob na vzdělávací akci. Pokud v takovém případě nebyl účastnický poplatek (cena) zaplacen zálohově, je objednatel jej uhradit na základě faktury, která mu je pořadatelem vzdělávací akce zaslána.

1.5 Potvrzení o účasti na vzdělávacích akcích
Potvrzení se vydává na základě písemné nebo ústní žádosti. Potvrzení o účasti na vzdělávacích akcích předá pořadatel osobám, které se zúčastnily vzdělávací akce na místě v průběhu vzdělávací akce, a to v případě, že je o ně požádán před datem konání této vzdělávací akce. Je-li pořadatel požádán o vystavení potvrzení o účasti později, nejpozději však 1 rok po konání předmětné vzdělávací akce, je osobám, které se jí zúčastnily, zaslán v listinné podobě prostřednictvím České pošty, a.s. nebo prostřednictvím e-mailu, bezodkladně po obdržení žádosti.

1.6 Využívání údajů o objednateli
Dodavatel nebude údaje získané od objednatele poskytovat třetím osobám a bude s nimi nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel souhlasí s tím, aby údaje, které poskytne dodavateli, byly využívány při obchodnímu styku dodavatele s objednatelem.

1.7 Další ujednání
Pořadatel vzdělávací akce a objednatel se mohou dohodnout na odlišných podmínkách jejich právního vztahu, než jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách, pokud s tím oba projeví souhlas. Takové odlišné smluvní podmínky mají přednost před obecnými obchodními podmínkami.

1.8 Kontaktní údaje
Dodavatel: Ing. Miroslav Křižka, 686 04 Podolí 255. Neplátce DPH.
IČ: 473 53 091, číslo účtu: 1428510399/0800
Telefon: 724 17 86 86
e-mail: ing.krizka@sankcezafinance.cz; sankcezafinance@sankcezafinance.cz

Ad B) Obchodní podmínky pro zakoupení znalostních testů (otázky a odpovědi s využitím PC)

Obsah:

 1. Předmět nabídky, upgrade, demoverze, cena, slevy, uživatelský manuál
 2. Objednávka, potvrzení objednávky, zálohová faktura
 3. Úhrada zálohové faktury, odeslání vědomostního testu a dodavatelské faktury
 4. Licenční ujednání, oprávněný uživatel, smluvní pokuty
 5. Reklamace, odstoupení od smlouvy, náhrada škody
 6. Využívání údajů o objednateli
 7. Další ujednání
 8. Kontaktní údaje

1.1 Popis
Znalostní testy pomáhají uživateli osvojit si obsah právních předpisů, které jsou závazné pro orgány veřejné správy. Jsou sestaveny z jednotlivých otázek a tří variant odpovědí, z nichž vždy jen jedna odpověď je správná. Spuštěním testu se vygeneruje 30 náhodně vybraných otázek a účastník testu označí u každé z nich dle vlastního uvážení odpověď A nebo B nebo C. Čas na označení odpovědí je celkem 30 minut, v záložce Konfigurace je ale možné před spuštěním testu jeho délku měnit. Po dokončení testu se správnost odpovědí vyhodnotí a graficky vyznačí. Náhodný výběr otázek se nedá uživatelem ovlivnit, každý test je jiný, i když některé otázky se z předešlého testu mohou opakovat. Skladba otázek dělá každý test zajímavým, přičemž jeho absolvent se současně učí, ale do jisté míry rovněž příjemně baví. Pomocí testů je také možné objektivně ověřovat znalosti zaměstnanců zařazených na příslušných pracovních pozicích.

1.2 Upgrade
Bude-li jakýkoli upgrade ke konkrétnímu testu vyhotoven dodavatelem do 3 měsíců od jeho zakoupení objednatelem, obdrží tento upgrade objednatel zdarma. V případě změn právních předpisů, které nabydou účinnost do 12 měsíců od zakoupení testu, bude dodavatelem vytvořen test nový, který bude reagovat na tyto změny. Objednateli bude takový nový test nabídnut za cenu odpovídající max. 40 % jeho plné ceny (před slevou). Objednatel nemusí takovou nabídku přijmout.

1.3 Demoverze
V záložce DEMOVERZE na webových stránkách www.sankcezafinance.cz je možné ke každému zákonu spustit jeden z ukázkových testů.

1.4 Cena
Cena každého znalostního testu je uvedena v nabídce, která je zveřejněna na webových stránkách dodavatele.

1.5 Slevy
Pokud objednatel uplatní slevu, která mu je dodavatelem nabídnuta, platí cena po uplatnění nabídnuté slevy.

1.6 Uživatelský manuál
Manuál k instalaci testu a návod k užívání obdrží objednatel současně s objednaným testem.

2.1 Objednávka
Vyplněním objednávkového formuláře a jeho odesláním na příslušnou internetovou adresu, se uzavírá mezi objednatelem a dodavatelem kupní smlouva podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a podle těchto obchodních podmínek.

2.2 Potvrzení objednávky, zálohová faktura
Do 3 pracovních dnů po odeslání objednávky dodavatel příslušnou objednávku e-mailem potvrdí a toto potvrzení spolu se zálohovou fakturou odešle objednateli.

3.1 Úhrada zálohové faktury
Po obdržení zálohové faktury objednatel tuto fakturu do 10 kalendářních dnů uhradí. Pokud objednatel v této lhůtě zálohovou fakturu neuhradí, považuje se příslušná objednávka za stornovanou a uzavřená kupní smlouva za neplatnou.

3.2 Odeslání vědomostního testu a dodavatelské faktury
Do 3 pracovních dnů po uhrazení zálohové faktury (připsání na bankovní účet dodavatele) odešle dodavatel e-mailem objednaný vědomostní test na e-mailovou adresu objednatele. Do 10 pracovních dnů po zaplacení zálohové faktury odešle dodavatel objednateli dodavatelskou (konečnou) fakturu, na níž bude uvedeno, že cena byla již uhrazena na základě zálohové faktury. Objednatel souhlasí s tím, aby mu dodavatel zasílal faktury a obdobné doklady e-mailem na adresu uvedenou na objednávce.

4.1 Licenční ujednání, oprávněný uživatel, smluvní pokuta
Zakoupený znalostní test může mít objednatel nainstalován max. na 3 počítačích, není-li dohodnuto jinak. Znalostní test může objednatel využívat jen pro vlastní potřebu (pro potřebu svých zaměstnanců a osob zvolených do orgánů obcí, měst, městysů, statutárních měst a městských částí), přičemž jej nesmí poskytnout žádné další osobě. V případě porušení tohoto ujednání zaplatí objednatel dodavateli smluvní pokutu ve výši pětinásobku plné kupní ceny (před slevou) předmětného vědomostního testu za každé jednotlivé porušení tohoto licenčního ujednání.

Objednatel nesmí počítačový program s vědomostními testy nijak upravovat ani jej nesmí užívat k jiným účelům, než jak je uvedeno v těchto obchodních podmínkách.

5.1 Reklamace, odstoupení od smlouvy
Objednatel může u dodavatele reklamovat počítačový program, pokud vědomostní test nebude mít vlastnosti deklarované ve svém popisu a v uživatelském manuálu. Lhůta pro uplatnění reklamace je 15 dnů od obdržení předmětného programu od dodavatele. Reklamaci musí dodavatel vyřídit do 15 dnů od jejího obdržení. V případě, že dodavatel v této lhůtě oprávněně reklamované vady neodstraní, může objednatel odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny.

5.2 Náhrada škody
Dodavatel odpovídá za škodu vzniklou objednateli do výše ceny, která mu byla objednatelem uhrazena.

6.1 Využívání údajů o objednateli
Dodavatel nebude údaje získané od objednatele poskytovat třetím osobám a bude s nimi nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Objednatel souhlasí s tím, aby údaje, které poskytne dodavateli, byly využívány při obchodnímu styku dodavatele s objednatelem.

7.1 Další ujednání
Objednatel a dodavatel se mohou dohodnout na odlišných podmínkách jejich právního vztahu, než jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách, pokud s tím oba projeví souhlas. Tyto odlišné smluvní podmínky mají přednost před obecnými obchodními podmínkami.

8.1 Kontaktní údaje
Dodavatel: Ing. Miroslav Křižka, 686 04 Podolí 255. Neplátce DPH.
IČ: 473 53 091, číslo účtu: 1428510399/0800
Telefon: 724 17 86 86
e-mail: ing.krizka@sankcezafinance.cz; sankcezafinance@sankcezafinance.cz