Finanční kontrola u vás – odpovědnost starosty, účetních a ředitelů škol za vnitřní kontrolní systém; veřejnosprávní kontrola v ZŠ, MŠ, osobní zkušenosti – rok 2024

Hradec Králové, Hotel U královny Elišky, Malé náměstí 117 – dne 17. 4. 2024

Bude vás zajímat písemné materiály a jejich přílohy, které obdrží účastníci semináře:

 • právní odpovědnost starosty, účetní, ředitele ZŠ a MŠ a ostatních osob
 • kdo se může podílet na provádění finančních kontrol, přípustné výjimky
 • rozpočet, změny rozpočtu ZŠ, MŠ a jejich zveřejnění, závazné rozpočtové ukazatele
 • účetní košilka, schvalovací razítko, povinné náležitosti
 • oznámení o zahájení veřejnosprávní kontroly, pověření ke kontrole
 • nejčastěji zjištěné nedostatky při veřejnosprávních kontrolách v ZŠ a MŠ, dotazy
 • doporučení pro činnost finančního a kontrolního výboru, náplň práce
 • aktualizované otázky a odpovědi, viz str. 2. a 3. této pozvánky, diskuse

Seminář je určen zejména starostům a místostarostům měst, obcí, a městských částí, zastupitelům, předsedům finančních a kontrolních výborů, účetním, správcům rozpočtu, ekonomům, tajemníkům a osobám, které se podílejí na uskutečňování finančních kontrol. Je vhodný rovněž pro ředitele a účetní ZŠ, MŠ, ZUŠ a ostatních příspěvkových organizací.

Obsah semináře:

1. Úvod, platná legislativa, zákony a vyhlášky, stanoviska MŠMT, metodika MF ČR
2. Odpovědnost starosty, účetní, správce rozpočtu, ředitele školy a kontrolujících osob
3. Vnitřní kontrolní systém hospodaření obcí (měst), změny rozpočtu MŠ, ZŠ a ostatních PO
4. Odpovědnost zřizovatele za zavedení systému finanční kontroly v ZŠ a MŠ a jeho prověřování
5. Jak na veřejnosprávní kontrolu v ZŠ a MŠ – zahájení kontroly, Protokol o kontrole, námitky
6. Nedostatky zjištěné při finančních kontrolách, ukázka těch nejčastějších
7. Postavení finančních a kontrolních výborů, pravomoci, jednací řád, náplň práce
8. Osobní zkušenosti z veřejnosprávních kontrol, shrnutí, závěr.

Zahájení: 9.00 hodin (prezence účastníků od 8.30 hodin), ukončení: 13.00 hodin.
Lektor: Ing. Miroslav Křižka, specialista na uvedenou problematiku

Cena za účast na semináři je 2 450,- Kč/os., č. bankovního účtu: 1428510399/0800 v. s. 2024105. Nebude-li cena semináře zaplacena na příslušný účet do 5 dnů po odeslání přihlášky, může být její akceptace zrušena a potvrzena jinému zájemci. Uzávěrka přihlášek 10. 4. 2024. Obědy viz přihláška.

Pořadatel Ing. Miroslav Křižka, Podolí 255, PSČ 686 04, IČ: 473 53 091, mob. 724 178 686.

Otázky vyskytující se v každodenní praxi:

 1. Které právní předpisy se vztahují k řízení a kontrole veřejných financí?
 2. Kdo může, mimo zaměstnanců, vykonávat finanční kontrolu ve veřejné správě?
 3. Je možné při veřejnosprávní kontrole kontrolovat plat ředitele a ostat. zaměstnanců školy?
 4. Kdo sestavuje rozpočet ZŠ a MŠ na následující rok – je to ředitel/ředitelka školy?
 5. Kdo je odpovědný za zavedení a udržování vnitřního kontrolního systému?
 6. Má starosta za povinnost sledovat, zda jsou plněny rozhodující úkoly, záměry a cíle?
 7. Kdo je odpovědný za určení konkrétních cílů finanční kontroly?
 8. Lze finanční kontrolu vykonávat také na základě Dohody o provedení práce?
 9. Má kontrolní orgán zákonem danou povinnost vypracovat plán kontrol?
 10. Má zřizovatel povinnost provádět kontrolu hospodaření příspěvkové organizace?
 11. Podléhají veřejnosprávní kontrole také výdaje hrazené z jiných zdrojů, než od zřizovatele?
 12. Postupuje se při veřejnosprávní kontrole podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád?
 13. Mohou veřejnosprávní kontroly ve školách vykonávat finanční nebo kontrolní výbory?
 14. Může se veřejnosprávní kontroly zúčastnit člen zastupitelstva obce (města, MČ)?
 15. Kdo je odpovědný za práci finančního a kontrolního výboru?
 16. Jaké rozhodovací mechanismy používá finanční a kontrolní výbor?
 17. Komu předloží finanční výbor a kontrolní výbor zprávu o provedené kontrole?
 18. Které oblasti kontroluje kontrolní orgán při veřejnosprávní kontrole ve škole a ostat. PO?
 19. Je možné si vyžádat podklady k plánované veřejnosprávní kontrole před jejím zahájením?
 20. Jaké bývají nejčastější nedostatky vztahující se k protokolu o kontrole?
 21. Jaké členění musí mít rozpočet PO (školy) – stačí suma celkových výnosů a nákladů?
 22. Kdo ukládá nápravná opatření nedostatků zjištěných při veřejnosprávních kontrolách?
 23. Kdo předkládá starostovi, příp. řediteli školy doporučení k předcházení a zmírnění rizik?
 24. Má ZŠ a MŠ povinnost ukládat listiny do Obchodního rejstříku?
 25. Jaké informace zveřejňuje kontrolní orgán o výsledcích kontrol?
 26. Může kdokoliv žádat informace o hospodaření obce, ZŠ a MŠ a je možné je poskytnout?
 27. Jaká jsou doporučení k tvorbě jednacího řádu a plánu práce finančního výboru?
 28. Jaká jsou doporučení k tvorbě jednacího řádu a plánu práce kontrolního výboru?
 29. Co stanovuje zákoník práce o odměnách pro ředitele a zaměstnance školy a jiných PO?
 30. Může škola poskytovat žákům malé dárky ke dni dětí nebo příspěvek na lyžařský výcvik?
 31. Jak správně stanovit cenu obědů poskytovaných školní kuchyní žákům školy?
 32. Jak detailně musí ředitel školy odůvodnit udělení finanční odměny zaměstnanci školy?
 33. Jak detailně musí zřizovatel školy odůvodnit udělení finanční odměny řediteli školy?
 34. Je možné využít FKSP na občerstvení při ukončení školního nebo kalendářního roku?
 35. Je možné využít FKSP na úhradu přiměřeného množství alkoholických nápojů (přípitek)?
 36. Musí mít školy součástí svého názvu také okres ve kterém mají své sídlo?
 37. Musí mít školy součástí svého názvu také formu svého zřízení, tj. že součástí názvu musí být dvousloví „příspěvková organizace“?
 38. Mají příspěvkové organizace zřízené obcemi (základní školy, mateřské školy aj.), povinnost mít zřízeny internetové stránky, případně dle kterého právního předpisu?
 39. Jsou příspěvkové organizace zřízené obcemi (základní školy, mateřské školy aj.), považovány za právnické osoby, které mají za povinnost zveřejňovat informace dle § 5 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, včetně povinnosti zveřejňování těchto informací na svých internetových stránkách?
 40. Musí ZŠ a MŠ přednostně využívat při udělování nenárokových finančních odměn svým zaměstnancům ty finanční prostředky, které mají na účtu Fondu odměn, nebo nemusí?
 41. Je zřizovatel odpovědný za vnitřní kontrolní systém základní školy a mateřské školy?
 42. Má obec (město) povinnost zkontrolovat využití finančních prostředků, které byly poskytnuty žadateli o dotaci z rozpočtu obce (města)?
 43. Jak často musí zřizovatel provádět veřejnosprávní kontrolu v základních a mateřských školách?
 44. Co jsou to závažná zjištění při provádění finančních kontrol?
 45. Je možné provádět veřejnosprávní kontrolu v ZŠ a MŠ také tzv. distanční formou?
 46. Může rozpočet příspěvkové organizace schválit „pouze“ starosta/starostka obce?
 47. Může rozpočtové opatření příspěvkové organizace schválit „pouze“ starosta/starostka obce, nebo to musí být jiný orgán obce?
 48. Může namísto rady obce (města) schválit finanční rozpočet příspěvkové organizace zastupitelstvo obce (města)?
 49. Může si zastupitelstvo obce, tam kde se rada obce nevolí, vyhradit, že namísto starosty/starostky schválí rozpočet příspěvkové organizace?
 50. Může být příkazcem operace provádějící předběžnou finanční kontrolu také člen zastupitelstva obce (města)?
 51. Může být příkazcem operace provádějící předběžnou finanční kontrolu také předseda finančního výboru zastupitelstva obce (města)?
 52. Může být příkazcem operace provádějící předběžnou finanční kontrolu také předseda kontrolního výboru zastupitelstva obce (města)?
 53. Může zastupitelstvo obce pověřit finanční výbor provedením kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce?
 54. Může zastupitelstvo obce pověřit kontrolní výbor provedením kontroly plnění kteréhokoliv usnesení zastupitelstva obce?
 55. Může zastupitelstvo obce pověřit kontrolní výbor provedením kontroly dodržování právních předpisů ve finančním výboru zastupitelstva obce?
 56. O provedené kontrole pořizuje finanční výbor zápis, nebo protokol?
 57. O provedené kontrole pořizuje kontrolní výbor zápis, nebo protokol?
 58. Písemný výsledek kontroly předloží výbor starostovi obce nebo zastupitelstvu obce?
 59. Je možné podat proti výsledku kontroly uskutečněné kontrolním výborem námitky, jako v případě veřejnosprávní kontroly uskutečněné u příspěvkové organizace?
 60. Je možné podat proti výsledku kontroly uskutečněné finančním výborem námitky, jako v případě veřejnosprávní kontroly uskutečněné u příspěvkové organizace?
 61. Musí být v případě kontroly provedené finančním výborem, k zápisu o kontrole, připojeno vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala?
 62. Musí být v případě kontroly provedené kontrolním výborem, k zápisu o kontrole, připojeno vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala?
 63. Může rada obce zřídit jako své iniciativní a poradní orgány odborné komise?
 64. Svá stanoviska a náměty předkládají komise zřízené radou obce zastupitelstvu obce nebo radě obce, tam kde byla zřízena, případně starostovi obce tam, kde zřízena nebyla?
 65. Komise rady obce je odpovědná ze své činnosti radě obce, nebo starostovi obce?
 66. Co jsou závazné rozpočtové ukazatele a nakolik jsou závazné pro základní a mateřské školy?
 67. Jaké jsou nejčastější nedostatky účetních dokladů (scházející náležitosti účetních dokladů)?
 68. Jak využít vzorové směrnice Ministerstva financí (CHJ 10 a CHJ 12) a na co si dát pozor?
 69. Je možné z FKSP přispívat na úhradu za dentální náhrady?
 70. Je možné z FKSP nakupovat pro zaměstnance tzv. balíčky obsahující nabídku různých služeb a zboží?

Pozvánka ke stažení zde
Objednávka semináře zde