Plzeň, Hotel Victoria, Borská 19 – datum konání 6. 3. 2020

Na semináři budou odpovězeny otázky vyskytující se v každodenní praxi – viz 2. strana této pozvánky.
Seminář je určen zejména starostům a místostarostům měst, obcí, a městských částí, zastupitelům,
předsedům finančních a kontrolních výborů, účetním, správcům rozpočtu, ekonomům, tajemníkům a
osobám, které se podílejí na uskutečňování finančních kontrol. Je vhodný rovněž pro ředitele a účetní
mateřských a základních škol a ostatních příspěvkových organizací.

Obsah semináře:
1. Právní předpisy pro oblast řízení a finanční kontroly – provázanost; změny od 1. 1. 2020
2. Vnitřní kontrolní systém, směrnice, metodika – doporučení
3. Vnitřní kontrolní systém v orgánech obcí (měst a MČ) – krok za krokem
4. Veřejnosprávní kontrola v oblasti dotací pro spolky z rozpočtu obcí (měst, MČ) – krok za krokem
5. Veřejnosprávní kontrola v oblasti příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ aj. PO) – krok za krokem
6. Protokoly z veřejnosprávních kontrol, námitky a jejich vyřizování, nápravná opatření
7. Využívání finančního a kontrolního výboru při kontrole hospodaření – práva a povinnosti
8. Otázky a odpovědi, osobní zkušenosti, závěr

Zahájení: 9.00 hodin (prezence účastníků od 8.30 hodin), ukončení: 13.00 hodin

Lektor: Ing. Miroslav Křižka, specialista na uvedenou problematiku

Cena za účast na semináři v Plzni 1 850,- Kč/os., v. s. 2020106, č. bankovního účtu: 1428510399/0800.
Nebude-li cena semináře zaplacena na příslušný účet do 5 dnů po odeslání přihlášky, může být její
akceptace zrušena a potvrzena jinému zájemci. Uzávěrka přihlášek 7 dnů před konáním semináře.
Přihláška – samostatná příloha nebo http://www.sankcezafinance.cz, mob. 724 178 686.

Při přihlášení a zaplacení účastnického poplatku nejpozději 15 dnů před konáním semináře, obdrží
každý účastník semináře bonus – soubor 10 vybraných protokolů (nových z roku 2019) z veřejnosprávních kontrol, uskutečněných v základních školách, v mateřských školách, v základních
uměleckých školách a v dalších příspěvkových organizacích v roce 2019. Protokoly z těchto kontrol
(celkem cca 60 stran A4) ve formátu Word jsou využitelné při vámi prováděných veřejnosprávních
kontrolách. Výborná pomůcka pro vás. Jejím použitím (možnost přepisování textu) se vyhnete mnohým
chybám a snadno vyhotovíte protokol z veřejnosprávní kontroly. Při splnění uvedené podmínky a účasti
2 osob z jedné organizace navíc soubor – vyřízení námitek (nových z roku 2019) proti obsahu
protokolu (cca 20 stran A4). Obdržíte e-mailem do 7 dnů po uskutečnění semináře. Samostatně
neprodejné. Pořadatel: Ing. Miroslav Křižka, Podolí 255, PSČ 686 04, IČ 473 53 091, mob. 724 178 686.

Ke stažení zde

Otázky vyskytující se v každodenní praxi:
1. Které právní předpisy se vztahují k řízení a kontrole veřejných financí?
2. Kdo může nově – od 1. 1. 2020 také vykonávat finanční kontrolu ve veřejné správě?
3. Kdo je odpovědný za zavedení a udržování vnitřního kontrolního systému?
4. Má starosta za povinnost sledovat, zda jsou plněny rozhodující úkoly, záměry a cíle?
5. Kdo je odpovědný za určení konkrétních cílů finanční kontroly?
6. Lze finanční kontrolu vykonávat také na základě Dohody o provedení práce?
7. Má kontrolní orgán zákonem danou povinnost vypracovat plán kontrol?
8. Má zřizovatel povinnost provádět kontrolu hospodaření příspěvkové organizace?
9. Podléhají veřejnosprávní kontrole také výdaje hrazené z jiných zdrojů, než od zřizovatele?
10. Postupuje se při veřejnosprávní kontrole podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád?
11. Mohou veřejnosprávní kontroly ve školách vykonávat finanční nebo kontrolní výbory?
12. Může se veřejnosprávní kontroly zúčastnit člen zastupitelstva obce (města, MČ)?
13. Kdo je odpovědný za práci finančního a kontrolního výboru?
14. Jaké rozhodovací mechanismy používá finanční a kontrolní výbor?
15. Komu předloží finanční výbor a kontrolní výbor zprávu o provedené kontrole?
16. Které oblasti kontroluje kontrolní orgán při veřejnosprávní kontrole ve škole a ostat. PO?
17. Je možné při veřejnosprávní kontrole kontrolovat plat ředitele a ostat. zaměstnanců školy?
18. Je možné si vyžádat podklady k plánované veřejnosprávní kontrole před jejím zahájením?
19. Jaké bývají nejčastější nedostatky vztahující se k protokolu o kontrole?
20. Kdo sestavuje rozpočet příspěvkové organizace (školy) na následující rok – je to ředitel PO?
21. Jaké členění musí mít rozpočet PO (školy) – stačí suma celkových výnosů a nákladů?
22. Kdo ukládá nápravná opatření nedostatků zjištěných při veřejnosprávních kontrolách?
23. Kdo předkládá starostovi, příp. řediteli školy doporučení k předcházení nebo zmírnění rizik?
24. Má příspěvková organizace (např. škola) povinnost ukládat listiny do Obchodního rejstříku?
25. Jaké informace zveřejňuje kontrolní orgán o výsledcích kontrol?
26. Vztahuje se na finanční kontrolu zákon o svobodném přístupu k informacím?
27. Jaká jsou doporučení k tvorbě jednacího řádu a plánu práce finančního výboru?
28. Jaká jsou doporučení k tvorbě jednacího řádu a plánu práce kontrolního výboru?
29. Co stanovuje zákoník práce o odměnách pro ředitele a zaměstnance školy a jiných PO?
30. Může škola poskytovat žákům malé dárky ke dni dětí nebo příspěvek na lyžařský výcvik?
… další otázky přednesené účastníky semináře.