Zlín, Interhotel Moskva, náměstí Práce 2512 – datum konání 15. 7. 2021

Seminář je určen zejména starostům a místostarostům měst, obcí, a městských částí, zastupitelům,
předsedům finančních a kontrolních výborů, účetním, správcům rozpočtu, ekonomům, tajemníkům a
osobám, které se podílejí na uskutečňování finančních kontrol. Je vhodný rovněž pro ředitele a účetní
mateřských a základních škol a ostatních příspěvkových organizací. Na tento seminář je, prosím,
upozorněte.

Obsah semináře:
1. Úvod, platná legislativa
2. Odpovědnost starosty, účetní, správce rozpočtu, ředitele školy a dalších osob
3. Řízení veřejných financí, nastavení kontrolního systému
4. Směrnice o finanční kontrole pro obce (města), ZŠ, MŠ, směrnice z MF ČR
5. Jak na veřejnosprávní kontrolu v ZŠ a MŠ a dalších PO; postup, směrnice
6. Finanční a kontrolní výbor zastupitelstva obce, pravomoci, jednací řád, náplň práce
7. Osobní zkušenosti z veřejnosprávních kontrol ve školách a jiných PO
8. Otázky a odpovědi, závěr.

Zahájení: 9.00 hodin (prezence účastníků od 8.30 hodin), ukončení: 13.00 hodin.
Lektor: Ing. Miroslav Křižka, specialista na uvedenou problematiku

Cena za účast na semináři ve Zlíně 1 950,- Kč/os., č. bankovního účtu: 1428510399/0800 v. s.
2021104. Nebude-li cena semináře zaplacena na příslušný účet do 5 dnů po odeslání přihlášky, může
být její akceptace zrušena a potvrzena jinému zájemci. Uzávěrka přihlášek 8. 7. 2021.

Při odeslání přihlášky a zaplacení účastnického poplatku do 30. 6. 2021 obdrží každý účastník
semináře bonus – soubor 10 vybraných protokolů (z roku 2020 a 2021) z veřejnosprávních kontrol,
uskutečněných v základních školách, v mateřských školách a v základních uměleckých školách.
Protokoly z těchto kontrol (celkem cca 60 stran A4) ve formátu Word jsou využitelné při vámi
prováděných veřejnosprávních kontrolách. Výborná pomůcka pro vás. Jejím použitím (možnost
přepisování textu) se vyhnete mnohým chybám a snadno vyhotovíte protokol z veřejnosprávní
kontroly. Při splnění uvedené podmínky a účasti 2 osob z jedné organizace navíc soubor – vyřízení
námitek proti obsahu protokolu. Obdržíte e-mailem do 7 dnů po uskutečnění semináře. Samostatně
neprodejné.

Otázky vyskytující se v každodenní praxi:
1. Které právní předpisy se vztahují k řízení a kontrole veřejných financí?
2. Kdo může od 1. 1. 2020 také vykonávat finanční kontrolu ve veřejné správě?
3. Je možné při veřejnosprávní kontrole kontrolovat plat ředitele a ostat. zaměstnanců školy?
4. Kdo sestavuje rozpočet příspěvkové organizace (školy) na následující rok – je to ředitel PO?
5. Kdo je odpovědný za zavedení a udržování vnitřního kontrolního systému?
6. Má starosta za povinnost sledovat, zda jsou plněny rozhodující úkoly, záměry a cíle?
7. Kdo je odpovědný za určení konkrétních cílů finanční kontroly?
8. Lze finanční kontrolu vykonávat také na základě Dohody o provedení práce?
9. Má kontrolní orgán zákonem danou povinnost vypracovat plán kontrol?
10. Má zřizovatel povinnost provádět kontrolu hospodaření příspěvkové organizace?
11. Podléhají veřejnosprávní kontrole také výdaje hrazené z jiných zdrojů, než od zřizovatele?
12. Postupuje se při veřejnosprávní kontrole podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád?
13. Mohou veřejnosprávní kontroly ve školách vykonávat finanční nebo kontrolní výbory?
14. Může se veřejnosprávní kontroly zúčastnit člen zastupitelstva obce (města, MČ)?
15. Kdo je odpovědný za práci finančního a kontrolního výboru?
16. Jaké rozhodovací mechanismy používá finanční a kontrolní výbor?
17. Komu předloží finanční výbor a kontrolní výbor zprávu o provedené kontrole?
18. Které oblasti kontroluje kontrolní orgán při veřejnosprávní kontrole ve škole a ostat. PO?
19. Je možné si vyžádat podklady k plánované veřejnosprávní kontrole před jejím zahájením?
20. Jaké bývají nejčastější nedostatky vztahující se k protokolu o kontrole?
21. Jaké členění musí mít rozpočet PO (školy) – stačí suma celkových výnosů a nákladů?
22. Kdo ukládá nápravná opatření nedostatků zjištěných při veřejnosprávních kontrolách?
23. Kdo předkládá starostovi, příp. řediteli školy doporučení k předcházení nebo zmírnění rizik?
24. Má příspěvková organizace (např. škola) povinnost ukládat listiny do Obchodního rejstříku?
25. Jaké informace zveřejňuje kontrolní orgán o výsledcích kontrol?
26. Vztahuje se na finanční kontrolu zákon o svobodném přístupu k informacím?
27. Jaká jsou doporučení k tvorbě jednacího řádu a plánu práce finančního výboru?
28. Jaká jsou doporučení k tvorbě jednacího řádu a plánu práce kontrolního výboru?
29. Co stanovuje zákoník práce o odměnách pro ředitele a zaměstnance školy a jiných PO?
30. Může škola poskytovat žákům malé dárky ke dni dětí nebo příspěvek na lyžařský výcvik?
31. Jak správně stanovit cenu obědů poskytovaných školní kuchyní žákům školy?
32. Jak detailně musí ředitel školy odůvodnit udělení finanční odměny zaměstnanci školy?
33. Jak detailně musí zřizovatel školy odůvodnit udělení finanční odměny řediteli školy?
34. Je možné využít FKSP na občerstvení při ukončení školního nebo kalendářního roku?
35. Je možné využít FKSP na úhradu přiměřeného množství alkoholických nápojů (např.
slavnostní přípitek aj.)?
36. Musí mít příspěvkové organizace (např. mateřské a základní školy) součástí svého názvu také
okres ve kterém mají své sídlo?
37. Musí mít příspěvkové organizace (např. mateřské a základní školy) součástí svého názvu také
formu svého zřízení, tj. že součástí názvu musí být označení „příspěvková organizace“?
38. Mají příspěvkové organizace zřízené obcemi (základní školy, mateřské školy aj.), povinnost
mít zřízeny internetové stránky, případně dle kterého právního předpisu?
39. Jsou příspěvkové organizace zřízené obcemi (základní školy, mateřské školy aj.), považovány
za právnické osoby, které mají za povinnost zveřejňovat informace dle § 5 a násl. zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, včetně povinnosti zveřejňování těchto
informací na svých internetových stránkách?
40. Musí příspěvkové organizace zřízené obcemi (základní školy, mateřské školy aj.), přednostně
využívat při udělování nenárokových finančních odměn svým zaměstnancům ty finanční
prostředky, které mají na účtu Fondu odměn, nebo tak činit nemusí?

Přihláška ke stažení ZDE